Structure of the Student democracy

Click on one of the boxes for more info

Klassetillitsvalgt

En klassetillitsvalgt blir valgt inn den første uka en ny klasse begynner på NMBU, i emnet kalt STUD001. Det å bli klassetillitsvalgt kan være en fin måte å bli introdusert til studentdemokratiet ved NMBU, og lære seg ulike prosesser som skjer for å få til endring. Det gir det også en hands-on mulighet til å fikse opp i spesifikke problemer som dine medstudenter har i hverdagen.

En klassetillitsvalgt stiller opp i studentråd 3-4 ganger per semester, og ytrer sin mening om aktuelle saker, samt kommer med eventuelle nye saker fra sin egen klasse.

 

Har ikke din klasse en klassetillitsvalgt, anbefaler vi å ta kontakt med ditt studentråd snarest!

 
 

Fakultetsallmøte

Fakultetsallmøtet er det øverste studentorgan ved hvert fakultet. Her velges leder og nestleder til studentrådet og foretar personvalg til Studenttinget, Tilsettingsutvalg, Innstillingsutvalg, Programråd, Studieutvalget og Forskningsutvalget på fakultetsnivå. Fakultetsallmøtet finner sted i april og november.

Innstillingsutvalget

Hvert fakultet har sitt eget innstillingsutvalg for dekanstillinger. Utvalget foretar en screeningprosess og intervjuprosess av aktuelle kandidater. 

Utvalget består av representanter for rektoratet ved NMBU, 2 arbeidsgiverrepresentanter, 2 ansatterepresentanter og 1 studentrepresentant. Velges på fakultetets allmøte.

 

Ansettelsesutvalget/Tilsettingsutvalget

Ansvar for ansettelser på fakultetsnivå. 1 fast studentrepresentant.

 

Studentråd

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvalg og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger som gjelder for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting.

Kontaktinformasjon Studentrådene våren 2020

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

Leder: David Martens
Nestleder: Ingvild Munz 

Ta kontakt på:  studentrad.biovit@nmbu.no

 

Handelshøyskolen (HH)

Leder: Mathilde Wingeng
Nestleder: Emiline Franzen

Ta kontakt på: studentrad.hh@nmbu.no 

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)

Leder: Susanne Engholm  
Nestleder: Elisabeth Sunde Bergerud

Ta kontakt på: studentrad.kbm@nmbu.no

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)

Leder: Even August Bremnes Stokke
Nestleder: Eivind Bækken Toft

Ta kontakt på: studentrad.realtek@nmbu.no

Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)

Leder: Linn Browning
Nestleder: Jens Bartnes

Ta kontakt på: studentrad.landsam@nmbu.no

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)

Leder: Kjersti Bach Moholt  
Nestleder: Gina Marie Granheim

Ta kontakt på: studentrad.mina@nmbu.no

 

Veterinærhøgskolen (VET)

Leder: Edel Enger Optun
Nestleder: Vårin Duvold  

Ta kontakt på: studentrad.vet@nmbu.no

Studentting

Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Tinget består av 25 representanter fra hele universitetet, her er alle fakulteter representert. Disse representantene skal sammen vedta studentpolitikken på NMBU. Studentting møtes normalt tre ganger i semesteret. Alle studenter har talerett på Studentting, men kun studenttingsrepresentantene har forslags- og stemmerett. Det er derfor viktig at du på Fakultetsallmøtet ditt er med å velger din studenttingsrepresentant.

 

Valgnemda

Valgnemda (4 stk):Velges på Studentting 6. Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende studentting. De er ansvarlige for å ta imot forslag til og finne gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting, til universitetsstyret og i AU.

 

Arbeidsutvalget

AU er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet, De holder kontakten med Norsk Studentorganisasjon sentralt, tar opp studentpolitiske saker og representerer studentene i styrer og utvalg ved NMBU. Nytt av våren 2020 er at det skal velges 3 stk representanter til AU ved vårens urnevalg. Det skal velges 1 leder og 2 AU medlemmer. Stillingene er honorert og man har permisjon fra studiene når man sitter i vervene. Vervene følger studieåret.

 

Universitetsstyret

Består av 11 stk og representerer ansatte (både vitenskapelige, og teknisk og administrative), eksterne oppnevnt av kunnskapdepartementet og to valgte studentrepresentanter. Universitetsstyret er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt under Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget. Det velges en kvinnelig representant på våren som tiltrer vervet 01.07 og en mannlig representant på høsten som tiltrer vervet 01.01.

 

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

E-post:

studenttinget@nmbu.no

Follow us

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon